A cikória kartell, mint agrár kivétel

A francia versenyhatóság bírságot szabott ki az Endívia termesztési és forgalmazási ágazatában versenyellenesnek ítélt gyakorlatokra 2012-ben. A termelői szervezetek továbbiakban (PO), a termelői szervezetek egyesületei továbbiakban (APO ) és különböző szervek és társaságok által végrehajtott tevékenységek lényegében az endíviák áráról és a piacon forgalomba hozott mennyiségéről folytatott egyeztetést, valamint a stratégiai információ cserét.

Meglepő de megbüntetett alany a francia bíróság előtt 4 millió eurós pénzbüntetést vitatott azzal érvelve, hogy gyakorlatuk nem tartozott a versenyellenes megállapodások, döntések és összehangolt magatartás tilalmába amennyiben a közös agrárpolitika alá tartozik. Többek között azt állítják, hogy a termelői szervezeteket és azok szövetségeit az uniós jog szerint: a termelői árak stabilizálása és a termelés kereslethez igazítása szabja meg.

A Semmítőszék, (Franciaország) amely előtt a kérdést előterjesztették, felkérte a Európai Bíróságot, hogy pontosítsa a kérdést. Az Elsőfokú Bíróság elsősorban arra a következtetésre jutott, hogy a tagállamokban a közreműködő szervezeteknek és az termelői szervezetek egyesületei (APO)-knak szóló célkitűzések valamelyikében elismert célok egyikén nem elismert joggyakorlat nem kerülheti el a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tilalmát (csak a tagállamok által megfelelően elismert szervezetek jogosultak az érintett piac közös szervezésének célkitűzéseinek megvalósítására).

Ezenkívül a Bíróság megállapította, hogy amennyiben a gyakorlatokat a valamely tagállam által megfelelően elismert termelői szervezet vagy termelői szervezetek egyesületek alkalmazzák, az ilyen gyakorlatoknak kizárólag a PO vagy az APO-n belül kell maradniuk, hogy elkerüljék a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tilalmát. Valójában a PO vagy az APO felelőssége igazolhatja az összehangolás vagy összehangolás bizonyos formáit csak azon gyártók között, amelyek ugyanazon PO vagy APO tagjai. Ebből következik, hogy az olyan szerződések vagy összehangolt magatartások, amelyekről nem egy PO vagy APO, hanem több PO és / vagy APO között állapodtak meg, túlmennek azon, ami e feladatok ellátásához szükséges.

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a különböző PO-k vagy APO-k között kialakított gyakorlatok, és még inkább azok a gyakorlatok, amelyek magukban foglalják nemcsak a termelői szervezeteket vagy az APO-kat, hanem azokat a szervezeteket is, amelyek nincsenek elismerve valamely tagállamban a KAP végrehajtásában az érintett ágazatban. A megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tilalma. A tagállamok által elismert, ugyanazon PO vagy APO tagjai által elfogadott gyakorlatok tekintetében az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy csak az olyan gyakorlatok, amelyek ténylegesen és szigorúan kapcsolódnak  a szóban forgó PO vagy APO céljai nem esnek a tilalom alá. Ez lehet többek között a stratégiai információk cseréje, a forgalomba hozott mezőgazdasági termékek mennyiségeinek összehangolása és az egyes mezőgazdasági termelők árpolitikájának összehangolása, ha ezek a gyakorlatok ténylegesen elérni kívánják az eladási árak kollektív rögzítését a PO vagy az APO-n belül nem tekinthető arányosnak az árak stabilizálására és a kínálat koncentrálására vonatkozó célkitűzésekkel.

Megjegyzendő, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korlátozottan léphet csak fel az agráriumhoz kötődő kartellekkel szemben mivel a:
«2012. évi CLXXVI. törvény „18/A. § (1) Mezőgazdasági termék vonatkozásában nem állapítható meg a versenytörvény 11. §-ában meghatározott tilalom megsértése, ha a versenytörvény 11. §-a szerinti megállapodásból eredően a gazdasági verseny torzítása, korlátozása vagy megakadályozása a gazdaságilag indokolt, méltányolható jövedelem eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg, és e jövedelem megszerzésétől a megállapodás által érintett piac szereplője nincs elzárva, továbbá az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikkének alkalmazására nem került sor.»

Vagyis e szakasz értelmében nem büntethető az a mezőgazdasági termelő aki arra hivatkozik ,hogy csak ezzel a lépéssel maradhat fenn a piacom.

Forrás:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170120en.pdf

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196626&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=929404

https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a1200176.TV

 

Rólunk / About Us

Források / Resources

  • Publikációk / Publications
  • Blog

Hírlevél / newsletter


© 2019 Versenyjogi Kutatóközpont / PPKE All Rights Reserved