Skip to main content

Sberbank Europe AG, avagy enough big to fail

A too big to fail[2] kifejezést, olyan piaci szereplők esetében használják, amelyek fizetésképtelensége esetén az államok nem engedhetik meg, hogy felhagyjanak tevékenységükkel, és így elhagyják a piacot, mivel annak hatása rendkívül súlyos következményekkel járna a gazdaságra. Ennek érdekében elsősorban állami támogatás útján, mint pl. felvásárlás, többségi tulajdon szerzése, vagy egyéb módon történő tőkeinjekciók révén fenntartják őket. Az osztrák Sberbank Europe AG vállalat is ’jelentős’ banknak volt tekinthető a nagymértékű határon átnyúló tevékenysége miatt.[3] (Ezen ’jelentős’ státusz függ pl. a mérettől, a gazdasági fontosságtól, a határon átnyúló tevékenység nagyságától, és a közforrásból származó közvetlen pénzügyi segítségtől.[4]) Azonban úgy tűnik, hogy ezen minősítése ellenére elbukhatott.

Az Oroszország többségi tulajdonában lévő orosz Sberbank pénzintézet osztrák leányvállalatának, a Sberbank Europe AG-nak[5] több további leányvállalata is volt a Közép-Európai Régióban, mint Németországban, Horvátországban, Szlovéniában, Csehországban, Magyarországon, Bosznia-Hercegovinában, és Szerbiában.[6] Ennek az osztrák vállalkozásnak az esetében mondta ki 2022. március 01. napján az EU szanálási szervezete, az Egységes Szanálási Testület (továbbiakban: SRB), hogy nem hagyja jóvá a szanálásra vonatkozó tervét.[7]

Az egységes szanálási mechanizmusról szóló 806/2014/EU rendelet (továbbiakban: SRMR)[8] alapján a szlovén és a horvát leányvállalat szanálási programját elfogadták, aminek következtében a horvát Sberbank d.d részényeit átruházták egy másik horvát pénzintézetre, a Hrvatska Poštanska Banka-ra,[9] míg a szlovén Sberbank banka d.d a Nova Ljubljanska Banka d.d-re.[10]

A szanálási program elfogadására az SRMR feltételei alapján, akkor kerül sor, amennyiben

a) a szervezet fizetésképtelen, vagy valószínűleg fizetésképtelenné válik;
b) az időzítést és más releváns körülményeket is figyelembe véve ésszerűen nem várható el, hogy a szervezet vonatkozá­sában hozott bármilyen alternatív magánszektorbeli intézkedéssel – ideértve az intézményvédelmi rendszerben hozott intézkedéseket – vagy felügyeleti intézkedéssel – ésszerű időn belül megelőzhető lenne a szervezet csődje;
c) a szanálási intézkedés közérdekből szükséges.[11]

A horvát bank esetében úgy ítélték meg, hogy szükséges a beavatkozás, annak érdekében, hogy a pénzügyi stabilitás jelentős károsodását elkerüljék,[12] míg a szlovén esetben ezen kívül megállapították, hogy a kis-és középvállalkozásoknak nyújtott kölcsönök tekintetében is szükség van a programra.[13]

Az ügy azért érdekes, mert egy olyan elbukó vállalkozásról van szó, amely esetében az osztrák anyacég bedőlése esetében nem állapították meg, hogy zavart okozna a piacon, ellentétben a horvát és szlovén leányvállalatnál. Az SRB úgy döntött, hogy nincs szükség hasonló programra, így a nemzeti jogszabályok szerint megszüntethető a cég, és elégséges a helyi garancia rendszer szerint kártalanítani a betéteseket.[14] (A Magyar Nemzeti Bank ennek alapján szintén úgy döntött, hogy a Sberbank Magyaország Zrt. engedélyét visszavonja, és elrendelte a megszüntetését.[15]) Továbbá ezen ausztriai piaci szereplő esetében azt is kimondta, hogy a megszűnése sem a fizetési szolgáltatást, sem a kölcsönzési tevékenységet nem veszélyeztetné kritikus mértékben, ezen kívül valószínűleg a szolgáltatások terén sem történne jelentős megszakítás, így a reálgazdaságra, és a pénzügyi stabilitásra nézve sem fejtene ki túlzott hatást.[16]

Mindez azért is figyelemre méltó, mivel az osztrák vállalatot alapvetően ’jelentősként’ tartották nyilván, és a leányvállalatok is azért kerültek nehéz helyzetbe, mert az anyavállalatuk bebukott. Emellett úgy tűnik, hogy senki sem kívánta felvásárolni az osztrák bankot, így az eszközei minden bizonnyal elhagyják a piacot. Az így keletkező piaci rést pedig a többi versenytárs fogja betölteni. Ennek alapján minden tényező adott lett volna arra, hogy egy potenciális felvásárló esetén a failing firm doktrína[17] érvényesüljön, és az alapvetően nagyobb piaci erővel rendelkező valamely versenytárs is minden további, vagy legalábbis jelentősebb akadály nélkül fúziót valósítson meg a bajba jutott vállalkozással.

Ennek elmaradására többek között az orosz-ukrán háborús helyzet, valamint az egyéb hatályba léptetett szankciók következtében Oroszországgal szemben kialakult negatív, elsősorban nyugat-európai közhangulat lehet a magyarázat, mivel mindez magában hordozza annak a lehetőségét is, hogy a felvásárló nagyobb veszteségeket szenvedne el, mintsem amennyi nyereségre szert tenne, figyelemmel arra, hogy az ügyfelek, vagy egyéb üzleti partnerei nem néznék jó szemmel azt, hogy egy (korábbi) orosz kötődésű bank kerülne az irányítása alá.

Valószínűleg ezen okok miatt sem akarták megmenteni az osztrák vállalatot, mert szintén rossz fényt vethetne a kormányra az, ha egy orosz hátterű céget kívánnának közpénzekkel megsegíteni, amivel a választásokon való esélyeit csökkentené.

A fentiekre tekintettel elmondható, hogy a Sberbank Europe AG vállalatot jelentős pénzügyi intézmény ellenére elbukhatott, így megérdemli azon jelzőt, hogy enough big to fail.

Felhasznált irodalom

Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17), HL L 141/1, 2014.05.14.

Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.)
a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, HL L 225/1, 2014.07.30.

European Central Bank: ECB assesses that Sberbank Europe AG and its subsidiaries in Croatia and Slovenia are failing or likely to fail, Press Release, 28.02.2022.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228~3121b6aec1.en.html

European Commission: Bank recovery and resolution: European Commission approves resolution schemes for the Croatian and the Slovenian subsidiaries of Sberbank Europe AG, Press Release, 01.03.2022.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1492

Single Resolution Board: Notice summarising the decision taken in respect of Sberbank banka d.d., 01.03.2022.

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220103%20SRB%20Notice%20summarising%20the%20decision%20taken%20in%20respect%20of%20Sberbank%20banka%20d.d..pdf

Single Resolution Board: Notice summarising the decision taken in respect of Sberbank d.d., 01.03.2022.

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220103%20SRB%20Notice%20summarising%20the%20decision%20taken%20in%20respect%20of%20Sberbank%20d.d..pdf

Single Resolution Board: Notice summarising the decision taken in respect of Sberbank Europe AG, 01.03.2022.

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220103%20SRB%20Notice%20summarising%20the%20decision%20taken%20in%20respect%20of%20Sberbank%20Europe%20AG%20parent%20company.pdf

Single Resolution Board: SRB determines Sberbank Europe AG in Austria, and its subsidiaries in Croatia and Slovenia as failing or likely to fail, Press Releases, 28 February 2022.

https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-determines-sberbank-europe-ag-austria-and-its-subsidiaries-croatia-and-slovenia-failing

Iránymutatás a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló tanácsi rendelet szerint a horizontális összefonódások értékeléséről (2004/C 31/03) HL C 31/5, 2004.02.05.

Magyar Nemzeti Bank: Kérdések és válaszok – Sberbank Magyarország Zrt., 2022.03.03.

https://www.mnb.hu/letoltes/22-03-03-sberbank-qa-vegelszamolas.pdf

 

[1] Jelentése: elég nagy, hogy elbukjon.

[2] Jelentése: túl nagy, hogy elbukjon.

[3] European Central Bank: ECB assesses that Sberbank Europe AG and its subsidiaries in Croatia and Slovenia are failing or likely to fail, Press Release, 28.02.2022.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228~3121b6aec1.en.html

[4] Lásd: Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti

hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17), HL L 141/1, 2014.05.14., 39. cikk (3) bek.

[5] European Central Bank: ECB assesses that Sberbank Europe AG and its subsidiaries in Croatia and Slovenia are failing or likely to fail, Press Release, 28.02.2022.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228~3121b6aec1.en.html

[6] Single Resolution Board: SRB determines Sberbank Europe AG in Austria, and its subsidiaries in Croatia and Slovenia as failing or likely to fail, Press Releases, 28 February 2022.

https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-determines-sberbank-europe-ag-austria-and-its-subsidiaries-croatia-and-slovenia-failing

[7] Single Resolution Board: Notice summarising the decision taken in respect of Sberbank Europe AG, 01.03.2022.

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220103%20SRB%20Notice%20summarising%20the%20decision%20taken%20in%20respect%20of%20Sberbank%20Europe%20AG%20parent%20company.pdf

[8] Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.)
a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus
keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról,
valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, HL L 225/1, 2014.07.30.

[9] Single Resolution Board: Notice summarising the decision taken in respect of Sberbank d.d., 01.03.2022.

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220103%20SRB%20Notice%20summarising%20the%20decision%20taken%20in%20respect%20of%20Sberbank%20d.d..pdf

[10] Single Resolution Board: Notice summarising the decision taken in respect of Sberbank banka d.d., 01.03.2022.

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220103%20SRB%20Notice%20summarising%20the%20decision%20taken%20in%20respect%20of%20Sberbank%20banka%20d.d..pdf

[11] SRMR 18. cikk (1) bek.

[12] Single Resolution Board: Notice summarising the decision taken in respect of Sberbank d.d., 01.03.2022.

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220103%20SRB%20Notice%20summarising%20the%20decision%20taken%20in%20respect%20of%20Sberbank%20d.d..pdf

[13] Single Resolution Board: Notice summarising the decision taken in respect of Sberbank banka d.d., 01.03.2022.

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220103%20SRB%20Notice%20summarising%20the%20decision%20taken%20in%20respect%20of%20Sberbank%20banka%20d.d..pdf

[14] European Commission: Bank recovery and resolution: European Commission approves resolution schemes for the Croatian and the Slovenian subsidiaries of Sberbank Europe AG, Press Release, 01.03.2022.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1492

[15] Magyar Nemzeti Bank: Kérdések és válaszok – Sberbank Magyarország Zrt., 2022.03.03., 1.o.

https://www.mnb.hu/letoltes/22-03-03-sberbank-qa-vegelszamolas.pdf

[16] Single Resolution Board: Notice summarising the decision taken in respect of Sberbank Europe AG, 01.03.2022.

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220103%20SRB%20Notice%20summarising%20the%20decision%20taken%20in%20respect%20of%20Sberbank%20Europe%20AG%20parent%20company.pdf

[17] Lásd: Iránymutatás a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló tanácsi rendelet szerint a horizontális összefonódások értékeléséről (2004/C 31/03), HL C 31/5, 2004.02.05., 89-90. pont.


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.