Skip to main content

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt kiszabott szankciók büntetőjogias jellegűek-e?

Versenyjogi Kutatóközpontunk egyik fő kutatási területe az alapjogvédelem és versenyjog. Hamarosan nagyon érdekes fejlemények lehetünk tanúi ebben az előzetes döntéshozatali eljárásban. 

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2022. január 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft kontra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (C-27/22. sz. ügy)

A feltett kérdések: 

a)    Büntető jellegű közigazgatási szankcióknak minősíthetők-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt a 2005/29/EK irányelvet1 végrehajtó nemzeti szabályozás értelmében kiszabott szankciók?

b)    Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi a valamely jogi személlyel szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat megvalósító jogsértő magatartások miatt kiszabott büntető jellegű közigazgatási szankció bírósági eljárásban történő helybenhagyását és jogerőre emelkedését, feltéve hogy e jogsértő magatartások tekintetében a szóban forgó jogi személy terhére egy másik tagállamban már jogerős büntetőítélet született, és ez utóbbi ítélet a korábban kiszabott büntető jellegű közigazgatási szankció ellen benyújtott bírósági jogorvoslat jogerős elbírálását megelőzően jogerőre emelkedett?

c)    Igazolhat-e a 2005/29 irányelvben szereplő szabályozás – különös tekintettel a 3. cikk (4) bekezdésére és a 13. cikk (2) bekezdésének e) pontjára – a ne bis in idem azon tilalmától, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikke (amelyet az EUSZ 6. cikk utóbb beépített az Európai Unióról szóló Szerződésbe), valamint a Schengeni Egyezmény 54. cikke állapított meg?


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.